Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

JAGDTERIER V TELEVIZI

ctnova

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 41
TÝDEN: 41
CELKEM: 341292

Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Cílem klubu chovatelů jagdterirérů v Čechách je chov čistokrevných psů dle platného standardu FCI při zachování biologického zdraví každého jedince a vlastností a vloh charakteristických pro plemeno.

I. Úvodní ustanovení

1. Organizační řád slouží pro řízení chovu psů plemene jagdteriér. Tímto řádem jsou povinní řídit se všichni členové i nečlenové klubu, kteří vlastní nebo mají v držení jedince s průkazem původu ať chovným či nechovným, nebo ti, kteří se stali členy klubu ze zájmu podílu na klubovém životě.
2. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI. Stanovené chovné podmínky vycházejí přímo z plemenného standardu a nesmí připustit to, co standard uvádí jako vylučující vadu.
3. Chovné podmínky stanoví výbor Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách.

II. Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a kteří byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek.
2. Věk pro zařazení do chovu:
minimum: 15 měsíců
maximum: psi neomezeně, rozhoduje zdravotní stav jedince
feny 8 let - feny mohou být naposledy kryty v den svých osmých narozenin. Chovatelé mají možnost krýt feny, které mají složené zkoušky VZ, HZ nebo BL v Ic naposledy v den svých devátých narozenin. Při krytí feny starší osmi let musí být doloženo veterinární potvrzení o zdraví feny.
3. Úspěšné splnění kritérií pro zařazení do chovu označí poradce chovu v PP jedince, v rubrice pro záznamy poradce chovu slovy "Kandidát chovu", zařazení do chovu bude provedeno pouze na základě splnění všech chovných podmínek.
4. Z chovu budou vyloučeni ti jedinci, u kterých se prokázalo, že potomstvu předávají standardem nepřípustné exteriérové vady nebo poruchy zdraví a rovněž takoví jedinci, u kterých je vážné podezření z chirurgického zákroku k odstranění vrozené exteriérové vady nepřípustné standardem FCI.Toto rozhodnutí učíní poradce chovu.
5. Pro získání chovné způsobilosti z hlediska exteriéru platí pouze ocenění získané na výstavě v ČR. Pro získání chovné způsobilosti musí pes i fena v den výstavy dosáhnout minimálního stáří dvanácti měsíců. Ztrátu chovné způsobilosti ještě před stanoveným věkovým maximem je vlastník chovného jedince povinen hlásit poradci chovu ihned.

III. Chov a jeho řízení

1. Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu.
2. Druh chovu: řízený.
3. Počet krytí chovným psem - smí krýt maximálně deset fen v jednom kalendářním roce.Za počet krytí odpovídá vlastník(držitel) psa.
4. Chovná fena smí mít v kalendářním roce pouze 1 vrh, počet ponechaných štěňat není omezen, chovatel je povinen dodržet ustanovení části VII., odst. 2,3 a 4, tohoto organizačního řádu.
5. Chovná fena registrovaná v Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách nesmí být registrovaná v jiném klubu, rovněž tak chovný pes. Chovatelskou činností jagdteriérů se člen KCHJgdtČ smí zabývat pouze u jednoho klubu v ČR. Krytí chov. psy upravuje čl. VI, odst. 1, čl. V., odst. 3.

IV.Chovatel, majitel chovného psa/feny, majitel /držitel/ jedince s průkazem původu

1. Chovatelem je držitel chovatelské stanice, která byla řádně zaregistrována. Pokud je vlastníkem právnická osoba, je tato povinna oznámit poradci chovu jméno držitele chovné feny. Mezi právnickou osobou a držitelem chovné feny musí být sepsána smlouva.
2. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele feny a na něj se také převádí všechny povinnosti plynoucí s krytím chovným psem.
3. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán, přičemž je možný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
4. Majitel chovného psa je osoba, která psa právoplatně nabyla a může se prokázat jeho průkazem původu. Držitelem chovného psa je buď jeho majitel, nebo ten, kdo je majitelem oprávněn používat psa ke krytí fen. Majitel, příp. držitel musí ihned oznámit tuto změnu poradci chovu.
5. Majitel /držitel/ chovného psa smí krýt psem jen fenu, jejíž majitel předloží řádně vyplněné platné doporučení ke krytí .Majitel /držitel chovného psa musí odmítnout krytí feny, která není v dobré zdravotní kondici nebo jeví známky onemocnění. O této skutečnosti je povinen písemně vyrozumět poradce chovu.
6. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být ihned oznámena doporučeným dopisem poradci chovu a plemenné knize.
7. Členové klubu, majitelé, chovatelé /držitelé/ chovných psů/fen musí vést písemné záznamy o krytí psů/fen: jméno, číslo zápisu, adresu majitele chovného jedince, datum krytí. Na požádání poradce chovu příp. pověřeného pracovníka plemenné knihy musí majitel chovného jedince tyto záznamy předložit.
8. Členové klubu /chovatelé, majitelé, držitelé/ jsou povinni o své psy a feny řádně pečovat, dodržovat hygienické podmínky, pečovat o zdraví zvířat, zabezpečovat jejich zdárný vývin, zajišťovat odpovídající ustájení a krmení a dodržovat zákonná opatření a vyhlášky a obecně závazné předpisy.
9. V zájmu chovu mají orgány klubu, zejména poradci chovu, právo provádět u členů klubu kontroly vrhů, odchovů a ustájení štěňat, chovných psů i fen. Chovatelé, majitelé , příp. držitelé jsou povinni tyto kontroly umožnit jinak jsou porušeny odst. 1-5.

V. Krycí list

1. Chovatel je povinen žádat poradce chovu o vystavení krycího listu minimálně jeden měsíc před předpokládaným krytím písemně nebo nebo elektronickou poštou.
2. Krycí list má platnost poze do 31.12 každého kalendářního roku.
3. Krycí list se vyplňuje trojmo a musí obsahovat tyto údaje:
a/ jméno psa, datum narození , číslo zápisu
b/ jméno feny, datum narození, číslo zápisu
c/ jméno a adresu majitele nebo držitele psa
d/ jméno a adresu majitele nebo držitele feny
e/ podpis poradce chovu, podpis majitele /držitele psa, podpis majitele /držitele/ feny
f/ místo a datum krytí
Vyplněné a podepsané krytí listy jsou doklad:
a/ originál je součástí zápisu štěňat do plemenné knihy
b/ první a druhá kopie slouží poradci chovu
Nezaslání řádně vyplněných listů má za následek nezapsání štěňat do plemenné knihy.
4. Majitel /držitel/ chovného psa odešle do 10 dnů po krytí:
- kopii krycího listu příslušnému poradci chovu, potvrzení o krytí feny předá chovateli.
 

VI. Krytí

1. Chovatel, který není členem klubu, je povinen uzavřít písemnou smlouvu s klubem, na jejímž základě bude vydáno doporučení ke krytí. V této smlouvě budou stanoveny podmínky chovu.
2. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma jedinci vybranými k chovu a na základě platného krycího listu vystaveného poradcem KCHJgdtČ.
3. Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním psem.
4. Během 24 hodin smí krýt pes pouze tutéž fenu.
5. Podmínky krytí včetně úhrady za krytí si písemně dohodne chovatel s majitelem /držitelem/ psa.
6. Doporučuje se krýt fenu u majitele /držitele/ chovného psa. Fenu by měl ke krytí doprovázet její majitel nebo jím pověřená osoba.
7. Při neplánovaném nakrytí feny jiným psem než smluveným v době, kdy je fena v péči majitele /držitele/ chovného psa, je držitel psa povinen toto majiteli feny ihned ohlásit a uhradit všechny vzniklé škody.
8. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele /držitele/ chovného psa, je držitel povinen na své náklady nechat zjistit příčinu úhynu a podat o tom zprávu /veterinární vyjádření/ majiteli feny. Pokud smrt feny nastala zaviněním majitele psa, je tento povinen ztrátu nahradit. Pokud však majitel psa za smrt feny vinu nenese, je majitel feny povinen uhradit mu veškeré náklady, které úhynem feny majiteli psa nastaly.
8. Po krytí vyplní majitel chovného psa krycí listy a svým podpisem ztvrdí, že došlo ke krytí.
9. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě za krytí, má majitel feny nárok na jedno bezplatné krytí týmž psem, tzv. náhradní krytí.
10. Do 75 dnů po krytí nahlásí chovatel poradci chovu a majiteli /držiteli/ chovného psa výsledek krytí a to i v případě, že fena nezabřezla.
11. Pokud chce majitel/chovatel chovné feny krýt svou fenu v zahraničí, musí k žádosti poradci chovu předložit kopii průkazu původu psa, příp. kopie posudkových listů z výstav a kopie soudcovských tabulek ze zkoušek, které pes absolvoval. Zahraniční krytí se může uskutečnit pouze chovným psem, který má průkaz původu uznaný FCI a je chovný v zemi, kde působí v chovu.Tento jedinec musí doložit kopii PP a tabulek o pracovní zkoušce nebo jejich úřední překlad.

VII. Vrh

1. Fena očekávající vrh má být umístěna v domácnosti svého majitele. Pokud je mutné umístit fenu u některé další osoby, musí být o této skutečnosti zpraven poradce chovu.
2. Chovatel je povinen ponechat jen takový počet štěňat, který odpovídá kondici a možnostem chovné feny, přičemž počet štěňat musí odpovídat i reálným možnostem a konkrétním podmínkám chovatele. Péče o fenu v březosti, při kojení a odpovídající péče o zdárný vývin a zdraví štěňat /včasné a kvalitní přikrmování, odčervení, krmení, vakcinace/ je základní povinností chovatele.
3. Kontrolu vrhu a chovných jedinců provádí poradce chovu nebo jím pověřené osoby. V případě porušení výše stanovených podmínek hradí náklady spojené s touto kontrolou daný chovatel.V případě, že kontrola proběhne bez závad, náklady spojené s toto kontrolou hradí klub.
5. Chovatel je povinen podat vyrozumění o vrhu do 14 dnů příslušnému poradci chovu a zároveň majiteli chovného psa. Hlášení vrhu obsahuje:
a/ základní identifikační údaje
b/ datum krytí a vrhu
c/ počet celkem narozených, ponechaných a uhynulých štěňat, pohlaví, zbarvení a vrozených vad.
d/ místo ustájení feny s adresou
e/ uvedení případných vad štěňat, případně další s vrhem související skutečnosti.
6. Chovatel doporučeným dopisem zašle plemenné knize 28 den po vrhu přihlášku k zápisu štěňat. Tuto přihlášku, doplněnou o čísla zápisu, jež jsou shodná s čísly tetovacími, obdrží chovatel zpět. Po otetování štěňat, které se provádí po 42. dnu jejich stáří, pošle chovatel přihlášku k zápisu štěňat potvrzenou veterinárním lékařem, který tetování provedl a na přihlášku vyznačil datum tetování, počet a pohlaví tetovaných štěňat, opět na plemennou knihu, tento postup platí i při čipování vrhu. Z plemenné knihy obdrží dobírkou průkazy původu štěňat.
7. Při odběru štěňat musí být štěňata stará minimálně 50 dní, v dobré zdravotní kondici, otetováná a odčervená, vakcinovaná proti parvovirose a psince. Doporučuje se, aby chovatel sepsal s nabyvatelem štěněte smlouvu o koupi a předání štěněte.
8. Vývoz štěňat do zahraničí prostřednictvím firem a obchodníků se zvířaty je zakázán. Vývoz štěňat přímo majitelům je možný. Osoba, která má v úmyslu vyvézt chovného jedince, uvědomí předem poradce chovu. Při vývozu štěňat i dospělých psů požádá chovatel příp. majitel Českomoravskou kynologickou unii a vývozní potvrzení průkazu původu. K žádosti přiloží originál průkazu původu, jméno a adresu zahraničního nabyvatele psa. /štěněte/. V případě, že bude jedinec vyvezen bez tohoto vývozního potvrzení v průkazu původu, nebude majiteli zapsán do plemenné knihy ve státě, kam byl vyvezen.
9. Chovatel vede záznamy související s odchovem štěňat /datum krytí, vrhu, počty a pohlaví štěňat, jména štěňat, čísla zápisů a adresy nových majitelů, jakož i další skutečnosti s chovem související/ a je povinen je na požádání orgánů klubu předložit ke kontrole (Kniha odchovů).

VIII. Chovatelská stanice

O registraci požádá chovatel Českomoravskou kynologickou unii, která vyřizuje mezinárodní registraci na FCI v Belgii. Chovateli může být chráněn jen jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a psů. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká jeho registrací FCI a název nelze měnit.
Majitelem chovatelské stanice může být pouze právně způsobilá fyzická osoba.
Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí pojmenování jedince.
Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný a to na základě písemného prohlášení majitele chovatelské stanice nebo dědice po zemřelém majiteli chovatelské stanice.
Změna jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce hlášeny poradci chovu, matrikáři klubu a plemenné knize.
Registrace chovatelské stanice zaniká:
a/ písemným prohlášením vlastníka o zrušení chovatelské stanice
b/ úmrtím majitele, pokud chovatelská stanice nepřešla na jeho dědice
c/ z jiných vážných důvodů.

IX. Zápis štěňat do plemenné knihy

Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je přihláška vrhu štěňat. Součástí vrhu štěňat je originál průkazu původu matky štěňat v případě, že se jedná o její první vrh, příp. fotokopie průkazu původu matky štěňat v případě, že od doby její registrace v rejstříku chovných jedinců došlo ke změnám (další výst. Ocenění, tituly, zkoušky atp./. U zahraničního krytí i kopie průkazu původu užitého psa.
Vrh musí být přihlášen k zápisu najednou a celý. Dodatečné hlášení jednotlivých štěňat je nepřípustné. Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Jména štěňat v jedné chovatelské stanici se nesmí opakovat. Vrh musí být hlášen najednou, nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihláška vrhu musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od datu vrhu.

X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1. Dovezeným jedincům v majetku českých občanů s průkazy původu vystavenými členskými zeměmi FCI, přiděluje plemenná kniha čísla zápisů.

XI. Průkaz původu

1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném jejím znakem.
2. Průkaz původu musí obsahovat kromě nutných identifikačních údajů i nejméně 3 generace předků.
3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu který je neprodejný.
4. Ztrátu průkazu původu je nutno ihned ohlásit plemenné knize. Za poškozený, zničený nebo ztracený průkaz původu lze vystavit duplikát a to na základě čestného prohlášení majitele a jeho žádosti o vystavení duplikátu. Takový duplikát průkazu původu je zřetelně označen "duplikát". V případě poškozeného průkazu původu pak "přepis".
5. Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze plemenná kniha. Zápisy z výstav, výběru do chovu, zkoušek a veterinární záznamy mohou provádět jen k tomu oprávněné osoby a to jen v příslušné kolonce.
6. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu ručí svým podpisem ten, kdo průkaz vystavil a chovatel.

XII.Vývoz

Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen: razítkem Export Pedigree, průtlačným razítkem se znakem ČMKU, kulatým razítkem ČMKU s podpisem pracovníka a adresou nového majitele.
O vývozu chovného jedince musí být předem vyrozuměn poradce chovu.
Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

XIII. Závěrečná ustanovení

Chovatelé, majitelé /držitelé/ chovných jedinců,nemusí být členy Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách ale jsou povinní dodržovat ustanovení tohoto organizačního řádu KCHJgdtČ.

Tento organizační řád nabyl platnosti dnem: 7.3.2009
President klubu Soukup Josef
Vicepresident klubu Kalaš Petr